Skip to content Skip to footer

In gouden rantsje…

Wy hawwe € 75.000 fan Provinsje Fryslân troch it Iepen Mienskips Fûns stipe krigen. ‘Goeie pitch en in breed draachflak’. Wy binne grutsk en tige dankber!