Skip to content Skip to footer

Historie vanaf 2012

Hoe zat het ook al weer?
In november 2012 is Stichting Berlikumer Belang (SBB) een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van de bouw van een MFC met integratie van de huidige KruisKerk aan de Hofsleane. Dit alles op verzoek van de Protestantse Gemeente te Berltsum. SBB is hier voortvarend mee aan het werk gegaan. In december 2012 is onder aansturing van SBB een werkgroep gevormd uit de mogelijke gebruikers van het te realiseren MFC. Deze werkgroep bestaat naast SBB uit (bestuurs)leden van het Piipskoft, OpMaat, Heechhout, Groene Kruis en Protestantse Gemeente Berltsum. Eind juni 2013 waren de plannen gereed voor een presentatie aan het dorp welke onder grote belangstelling gehouden werd op 4 juli 2013. Vervolgens is op 23 november 2013 de intentieverklaring voor deelname getekend door alle leden van de werkgroep. Met het ondertekenen van deze verklaring was de voorbereiding (fase 1) afgerond en kon fase 2 worden opgestart.

2e fase
Waar in fase 1 vooral werd gewerkt aan het inventariseren, uitwerken en samenwerken, staat fase 2 vooral in het teken van de financiering en funding van de plannen. Om de plannen goed en duidelijk weer te geven is er door de werkgroep een projectboek ontwikkeld; “in doarp smyt de lapen gear” ((http://www.berlikum.com/sbb/multifunctioneel-centrum/).

Om een en ander op juistheid te onderzoeken en om de subsidieaanvraag gefundeerd in behandeling te nemen is er in het najaar van 2014 in opdracht van Gemeente Menameradiel een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door Doarp en Bedrieuw Fryslan (DBF). DBF heeft voor een juiste vergelijking 4 varianten tegen het licht gehouden. In hun rapport omschrijven ze het zo;

Hoofdstuk 3. VARIANTEN
Om het plan van de werkgroep MFC te kunnen vergelijken hebben wij vier varianten uitgewerkt;

Variant 1 – Alles onder 1 dak
Deze variant is gebaseerd op het projectplan “In doarp smyt de lapen gear”.

Variant 2 – MFC zonder Groene Kruis
Deze variant is gebaseerd op het projectplan “In doarp smyt de lapen gear”, maar dan zonder Groene Kruis als deelnemer.

Variant 3 – MFC in Heechhout
Deze variant is gebaseerd op een opwaardering van It Heechhout tot MFC. Groene Kruis en PGB behouden hun huidige locatie.

Variant 4 – Huidige panden opknappen
In deze variant behouden alle deelnemers hun huidige locatie. Voor de gemeente zijn dan alleen It Heechhout, It Hûnenest en It Piipskoft relevant.

Na heel veel berekeningen en technische benaderingen vormt zich de conclusie van DBF die zij als volgt heeft beschreven:

Hoofdstuk 6. CONCLUSIES EN ADVIES AAN GEMEENTE
De plannen van het dorp voor het nieuwe MFC spelen uitstekend in op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen als participatiesamenleving en zelfredzaamheid. Ook anticipeert het dorp goed op het nieuwe WMO-beleid waarin zorg zo dicht mogelijk bij de bewoners wordt aangeboden.

Berltsum is in staat geweest draagvlak te creëren onder de dorpsbewoners. Zowel de Protestantse Gemeente Berltsum als Vereniging Groene Kruis zijn bereid hun vastgoed bezit over te dragen aan het dorp (Stichting MFC).

Eind conclusie
DBF adviseert om variant 1 ‘Alles-onder-1-dak’ verder te onderzoeken om de volgende redenen:

 1. Deelname van ‘commerciële’ partijen levert een grote bijdrage aan een positief exploitatieresultaat. Dit stelt het dorp in staat om na eenmalige bijdrage van de gemeente nooit (in ieder geval de komende 30 jaar) meer te hoeven aan te kloppen bij de gemeente.
 2. Gebruik van het pand door meerdere organisaties levert een grotere garantie op duurzame vruchtgebruik van de investering; als bijvoorbeeld It Hûnenest wordt gerenoveerd en de fanfare wordt binnen afzienbare tijd opgeheven dan is de investering van de gemeente weliswaar lager geweest, maar niet functioneel.
 3. Deze variant speelt het beste in op de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van participatie, zorg en

welzijn. Ook komt de ontmoetingsfunctie het best tot zijn recht in deze variant.

 • De Kruiskerk is voor de uitstraling van het dorp van grotere waarde dan It Heechhout en It Hûnenest. 
 • It Heechhout en het Groene Kruisgebouw gezamenlijk als één perceel op de markt brengen lijkt beter verkoopbaar dan de verkoop van één van de panden apart.
 • Deze variant kan rekenen op het meeste draagvlak in het dorp.

Toekennen gemeentelijke subsidie
Onder toeziend oog van vele betrokkenen Berltsummers en onder prachtige muzikale begeleiding van Opmaat heeft de gemeenteraad in haar vergadering van 22 december 2015 besloten een investeringssubsidie te verstrekken van € 513.333. Tevens heeft de raad besloten dit unieke project te willen financieren met een bedrag van € 513.333.

Door het toekennen van deze gelden gaf de raad haar vertrouwen in de realisatie van dit mooie project en gaf daarmee indirect de opening voor de andere subsidienten.

En toen was het januari 2016
En kon de vooraf bedachte structuur worden uitgerold. Zo werd de Stichting Vastgoed MFC opgericht. Een stichting die als eigenaar van het project MFC Berltsum subsidies kan aanvragen.

Tevens werd de oorspronkelijke werkgroep (afgevaardigden van alle participanten) opgesplitst en uitgebreid naar verschillende werkgroepen met hun eigen specialisten.

Projectstructuur
De projectstructuur is als volgt neergezet;

Stuurgroep MFC

 • Besluitvorming
 • Aansturing van werkgroepen
 • Overleg lokale overheden
 • procesbewaking

bezetting

 1. Erik Jansen;  voorzitter stuurgroep, tevens voorzitter Stichting Vastgoed MFC en voorzitter SBB
 2. Wytze Groen;  secretaris Stichting Vastgoed MFC, werkgroep exploitatie en activiteiten
 3. Anne J. van Vaals;  penningmeester Stichting Vastgoed MFC, werkgroep financieel
 4. Durk Osinga;  werkgroep financieel en subsidieaanvragen
 5. Mathijs Kalma;  werkgroep Realisatie en Bouw
 6. Johan van der Graaf;  algemene zaken
 7. Sebastiaan Doldersum; activiteiten en PR commissie
 8. Marije van Dijk secretariaat

Werkgroep Financieel

 • Aanvraag subsidies
 • Controle en verantwoording financiën

Bezetting: Durk Osinga, Anne J. van Vaals, Johan van der Graaf en Jelmer Siegersma

Werkgroep Exploitatie

 • Samen met werkgroep Financieel zorgen voor sluitende begroting
 • Contacten, overleg en contracten met gebruikers
 • Inventarisatie wensen
 • Gebruiksrooster en bezetting
 • Invulling MFC, kloppend hart van MFC

Bezetting: Sebastiaan Doldersum

Werkgroep activiteiten en communicatie

 • Interne en externe communicatie
 • Ontwikkelen activiteiten voor en na realisatie

Bezetting: Sebastiaan Doldersum

Werkgroep vergunningen

 • Aanvraag benodigde vergunningen
 • Begeleiding bestemmingsplanwijziging

Bezetting: Mathijs Kalma, Aletta Rijnders en Tytia Stellingwerf

Werkgroep realisatie en bouw

 • Inventarisatie eisen en wensen gebruikers
 • Overleg en contacten met architect
 • Begeleiding, berekeningen bewaking bouwkosten
 • Aanbesteden
 • Toezicht en toetsing

Bezetting: Mathijs Kalma, Heerke Osinga en Engele Bouma

Highlights vanaf januari 2016

 1. Inventarisatie wensen gebruikers over invulling ruimtes (m2), aankleding, frequentie e.d. (o.a. het zorgcomponent is hierdoor groter geworden, MFC biedt plek voor zorg in de leeftijd van 0 tot 100 plus)
 2. Het oorspronkelijke droombeeld (tekening en plattegronden) uitgewerkt naar definitief plan (vanaf start zijn de plattegronden 5 x aangepast) laatste plan juli 2017 is als definitief bestempeld.
 3. Er heeft een ontwerpslag plaatsgevonden binnen en buiten gebouw. Binnen het ontwerp zijn we uitgegaan van het doel van het gebruik en gaan we gebruik maken van de modernste technieken omtrent dat gebruik.
 4. Noodzakelijke aanpassingen zodat bouwkosten nog steeds passend zijn  ondanks groeiende economie.
 5. Oplossing gezocht voor parkeerproblematiek in beperkt beschikbare ruimte
 6. Er is prijsovereenstemming bereikt met architect na laatste aanpassing
 7. Inventarisatie aanwezige vergunningen, overleg met gemeente en voorbereidende werkzaamheden omtrent bestemmingsvergunningen
 8. Overleg met buurt
 9. Heel veel energie gestoken in  subsidieaanvragen, inmiddels is er ruim 75% toegekend
 10. Zoeken naar mogelijkheden voor gesplitste subsidieaanvragen
 11. Zoeken naar fiscale mogelijkheden ter ondersteuning financiering
 12. Bedenken en uitvoeren van verschillende actie omtrent MFC, bazaar, muziekavonden, loterijen alles gericht op funding en uitdragen van realisatie MFC
 13. Vele voortgangsgesprekken met behandelend ambtenaar en college Menameradiel
 14. Voortgangsgesprekken met gedeputeerde Provincie over aanvullende subsidie in verband met regiofunctie (zorg) MFC
 15. Nieuwe begroting gemaakt op basis huidige situatie
 16. Sluitende financieringsopzet