Skip to content Skip to footer

Werom nei de takomst

Dit evenement is afgelopen

Inspirerende avond over Berlikum

We nodigen iedereen van harte uit voor een bijzonder evenement op 14 juni aanstaande in MFC It Stedhûs in Berltsum! Dit evenement, met het thema “Kerend naar de toekomst”, belooft een boeiende en inspirerende avond te worden.

Programma

  • Lezing: We starten om 19:00 uur met een fascinerende lezing getiteld “De vroege Friese scheepvaart en de Berlikumer tuinbouw en gardeniers.” Onze spreker, Herre van Dokkumburg, zal ons meenemen op een reis door de tijd, waarin de rijke geschiedenis van de Friese scheepvaart en de lokale tuinbouw en gardeniers van Berltsum centraal staan. Ontdek hoe deze twee pijlers de gemeenschap hebben gevormd en welke invloed ze hebben op onze toekomst.
  • Korte pauze: Na de lezing nemen we een korte pauze. Dit is een mooie gelegenheid om even bij te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.
  • Wandeling door het dorp: Om 20:30 uur vervolgen we met een ontspannende wandeling door Berltsum. De wandeling leidt langs belangrijke straten uit het verleden van Berltsum, waarover in de lezing ook is gesproken. Daarnaast wordt uitleg gegeven bij een aantal straatnamen in het dorp. Dit alles onder begeleiding van Herre van Dokkumburg die interessante verhalen en anekdotes zal delen.

Kom en beleef een middag vol verbinding en ontdekkingen. Of je nu komt voor de lezing, de wandeling of gewoon voor de gezelligheid, we heten je van harte welkom in ons MFC It Stedhûs!

Toegang: € 7,50 per persoon, inclusief koffie of thee én een muntje voor een consumptie na afloop.

Ynspirearende jûn oer Berltsum

Wy nûgje elkenien fan herte út foar in bysûnder evenemint op 14 juny oansteande yn MFC It Stedhûs yn Berltsum! Dit evenemint, mei it tema “Werom nei de takomst”, belooft in boeiende en ynspirearjende jûn te wurden.

Programma

  • Lêzing: Wy begjinne 19:00 oere mei in fassinearjende lêzing titele “De iere Fryske skipfeart en de Berltsumer túnbou en gernierderij.” Ús sprekker, Herre fan Dokkumburg, sil ús meinimme op in reis troch de tiid, wêryn de rike skiednis fan de Fryske skipfeart en de lokale túnbou en gerniers fan Berltsum sintraal stean. Ûntdek hoe dizze twa pylders de mienskip foarme ha en hokker ynfloed hja no noch hawwe op ús takomst.
  • Skoft: Nei de lêzing ha wy koart skoft. Dit is in moaie gelegenheid om efkes by te praten ûnder it geniet fan in kopke kofje of tee.
  • Kuier troch it doarp: Rûn 20:30 oere gean wy fierder mei in ûntspannende kuier troch Berltsum. De kuier liedt lâns wichtige strjitten út it ferline fan Berltsum, wêroer yn de lêzing ek sprutsen is. Dêrnjonken wurdt útlis jûn by in oantal strjitnammen yn it doarp. Dit alles ûnder begelieding fan Herre fan Dokkumburg dy nijsgjirrige ferhalen en anekdotes diele sil.

Kom en belibje in middei fol ferbining en ûntdekkingen. At jo no komme foar de lêzing, de kuier of gewoan foar de geselligens, wy hjitte do fan herte wolkom yn ús MFC Het Stedhûs!

Tagong € 7,50 per persoan, ynklusyf kofje of tee én in muntsje foar in konsumpsje nei ôfrin.